Byggnation av gata med stödmurar samt ledningsarbeten, byggnation av bro, tunnelpåslag samt bergschakter.